Služby | Inženýrská činnost

Nabízíme Vám komplexní inženýrskou činnost od zpracování projektové dokumentace až po dokončení realizace. Obstaráme pro Vás veškeré potřebné vstupní podklady. Projednáme Váš záměr s dotčenými orgány a organizacemi státní správy a dalšími účastníky řízení, které následně zapracujeme do projektové dokumentace. Připravíme veškeré podklady a žádosti pro zahájení územního a stavebního řízení. Během realizace Vám nabízíme výkon autorského dozoru a technického dozoru investora. Po dokončení realizace Vám zabezpečíme vydání kolaudačního souhlasu či povolení k užívání stavby.


Zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost dle jednotlivých výkonných fází:

Zabezpečení vstupních podkladů (IČ VPS)

  • obstarání vstupních údajů pro lokaci stavby
  • zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace

Získání územního rozhodnutí (IČ UR)

  • projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi státní správy za účelem vydání územního rozhodnutí
  • vypracování příslušné žádosti na zahájení územního řízení

Získání stavebního povolení (IČ SP)

  • projednání projektu s příslušnými orgány a organizacemi státní správy za účelem vydání stavebního povolení či ohlášení stavby
  • vypracování příslušné žádosti na zahájení stavebního povolení či ohlášení stavby

Kontrola při provádění stavby (AD, TDI)

  • výkon občasného autorského dozoru
  • výkon technického dozoru investora

Práce po dokončení stavby (AD, TDI)

  • oznámení o užívání stavby, zabezpečení kolaudačního souhlasu, povolení pro předčasné užívání stavby nebo její části